יריד קיץ לוהט ב 30% מסתיים בעוד

ימים
שעות
דקות
שניות
...הסתיים
עקב המצב הביטחוני הקשה, סניפי הרשת ומחלקת שרות הלקוחות סגורים, ניתן להמשיך ולבצע הזמנות באתר האינטרנט. לקבלת מענה בכתב ניתן לפנות אלינו דרך האתר או לחילופין דרך הרשתות החברתיות.
עקב המצב הביטחוני הקשה, סניפי הרשת ומחלקת שרות הלקוחות סגורים, ניתן להמשיך ולבצע הזמנות באתר האינטרנט. לקבלת מענה בכתב ניתן לפנות אלינו דרך האתר או לחילופין דרך הרשתות החברתיות.

תקנון השתתפות במבצע "יוגיפוף מתנה"

1. הגדרות

א. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ב. מבלי לגרוע מיתר ההגדרות המופיעות בתקנון, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לצדם והוא שאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין והקשר הדברים:

2. “המבצע” – גולש/ת אשר יצלם/תצלם את התחפושת של ילדו/תו (רצוי עם מוצר של עורכת המבצע או בחנות של עורכת המבצע) ויעלה בתגובות בפייסבוק או באינסטגרם, יתייג את עורכת המבצע בפייסבוק או באינסטגרם, ויתייג חברים לשיתוף באמצעות תגובה בפייסבוק או באינסטגרם, (להלן: “ההשתתפות“) ושמו/ה של הגולש/ת יעלה בהגרלה שתיערך על ידי עורכת המבצע, יזכה/תזכה ביוגיפוף טלאים שמח ויקבלו/תקבלו במתנה, כולל הובלה ללא עלות (להלן: “הפרס“).

3. “משתתף” – כל אדם שישתתף במבצע בעמוד הפייסבוק ו/או בעמוד האינסטגרם של רשת “מילגה” אשר הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ”ב-1962) (להלן: “החוק”), יהיה רשאי להשתתף במבצע. היה והמשתתף אינו בגיר כהגדרת החוק, תנאי להשתתפותו במבצע הוא קבלת הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, ככל שמונה לו להשתתפות במבצע זה.

4. “מועמד/ת לזכייה” – משתתף/ת אשר עמד/ה בתנאי תקנון זה כמפורט להלן.

5. “זוכה” – מועמד/ת לזכייה אשר הוכחה זכאותו/ה לקבלת הפרס, הגיע/ה במועד ובמקום שנקבע עמו/ה לקבלת הפרס, עמד/ה בכל יתר תנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגורע מכלליות האמור, חתם/ה על כתב קבלה, אישור והודאת סילוק המצ”ב לתקנון זה כנספח 1.

6. “עורכת המבצע” – מילגה תעשיות, ש.ר. 540326808.

7. “אתר עורכת המבצע”https://www.milega.co.il/

8. “היתר” – הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל”ז-1977 וככל שנדרש על פי דין. ישנו היתר כדין.

9. “המפקחים” – המפקחים על המבצע הינם עו”ד קובי בן סימון ו- עו”ד דניאל ברק, היועצים המשפטיים של רשת “מילגה”.

10. “הפרס” – יוגיפוף טלאים שמח המוצג בפוסט המבצע בעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של עורכת המבצע, כולל משלוח ללא עלות.

11. “משתתף/ת” – אלו העומד/ים בתנאי ההשתתפות במבצע כאמור בתקנון זה.

12. “זוכה” – משתתף/ת אשר עמד/ה בתנאי תקנון זה, צילם/ה את התחפושת של ילדו/תו, העלה/העלתה בתגובות בפייסבוק או באינסטגרם, תייג/ה את עורכת המבצע בפייסבוק או באינסטגרם, ותייג/ה חברים ותרם לקידום החשיפה באמצעות תגובה בפייסבוק או באינסטגרם כדי שיוכלו להשתתף גם הם בהגרלה, (להלן: “ההשתתפות“), ושמו/ה של המשתתף/ת עלה בהגרלה שנערכה על ידי עורכת המבצע, הוא/היא הזוכה.

13. תקופת המבצע

13.1. המבצע ייערך בין התאריכים בין התאריכים 21 במרץ 2024 ועד 25 במרץ 2024, וההגרלה עצמה תיערך ביום 27 במרץ 2024.

13.2. עורכת המבצע תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך המבצע, להוסיף זוכים, להוסיף פרסים ולשנות פרסים, הכל על-פי שיקול דעתה, בכפוף לאישור המפקחים על המבצע.

13.3. פרסום הפוסט הזוכה יתבצע לא יאוחר מיום 28 במרץ 2024.

13.4. מועמד/ת לזכייה אשר יבצע את כל שלבי המבצע כמפורט לעיל, ושמו יעלה בהגרלה שתערוך עורכת המבצע, יקבל/תקבל את הפרס.

13.5. למרות האמור בתקנון או בכל הודעה שעורכת המבצע תפרסם, בכל מקרה שתראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד פרסום הפוסט הזוכה (היום ו/או השעה), שנקבעו בתקנון ו/או בהודעה שתפורסם מטעם עורכת המבצע, בכפוף לאישור המפקחים ובכפוף לכל דין.

13.6. עורכת המבצע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את המבצע, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו לדעתה גורמים משבשים ו/או מונעים המהלך התקין של המבצע.

14. מועד קבלת הזכייה

14.1. עורכת המבצע תפנה לזוכה דרך עמוד הפייסבוק ו/או האינסטגרם ותבקש מהמשתתף/ת לקבל פרטי התקשרות עד 5 ימים ממועד פרסום ההודעה על הזכייה.  היוגיפוף נשוא הזכייה יסופק לזוכה עד שבוע מיום ההכרזה על הזוכה כמפורט לעיל.

14.2. במידה שעורכת המבצע תבחר לעשות כן, יצטלם/תצטלם הזוכה בעת קבלת הפרס ולאחר מיקומו בבית הזוכה.

14.3. מובהר בזאת כי על הזוכה לשתף פעולה בכל הקשור לצילום והעלאת פוסט וסטורי עם תיוג של עורכת המבצע.

14.4. עורכת המבצע תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שמות הזוכה ותמונה, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של עורכת המבצע ובכפוף להוראות הדין .

14.5. הפרס הינו אישי לזוכה ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה, או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, למעט במקרה של הסכמה מפורשת של עורכת המבצע.

14.6. האחריות למימוש הפרס מוטלת על הזוכה בלבד, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד עורכת המבצע במידה שלא יממשו/תממש את זכייתו/ה.

15. אחריות

15.1. עם השתתפותם במבצע, המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה נגד עורכת המבצע בכל הקשור לקיום המבצע ו/או התקנון. כמו כן, המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרמו להם עקב כך.

15.2. עורכת המבצע תעניק אחריות על תפרים ורוכסן היוגיפוף נשוא הזכייה בהתאם לנהוג עם כלל לקוחותיה.

15.3. תוקף מימוש הזכייה הינו למשך שנה מיום הזכייה.

15.4. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו לו/ה  במישרין ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או המימוש.

15.5. עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות הפרס ו/או שווי הפרס, והכל בכפוף לאמור אישור המפקחים ובהתאם לדין. הזוכה יהיה אחראי לשלם כל מס ו/או היטל שחל, ככל שיחול בגין קבלת הפרס, ומלוא האחריות בעניין זה תחול על הזוכה באופן בלעדי אשר יספק/תספק לעורכת המבצע כל מסמך ו/או אישור שיידרש על ידה בהקשר זה ככל שיידרש.

15.6. ככל שהזוכה יבקשו/תבקש לרכוש מוצרים אשר שווים מעבר לסכום הפרס, ורק במידה שעורכת המבצע תסכים לכך, יהיה עליו/ה להוסיף את ההפרש שבין מחיר המכירה במחירון עורכת המבצע לבין שווי המוצר שייבחר.

15.7. תקנון מבצע זה יימצא לעיון במשרדי עורכת המבצע + באתר האינטרנט.

16. איסור השתתפות מקורבים

ההשתתפות במבצע אסורה על המפקחים, עורכת המבצע ועובדיה, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל.

נספח “1”

אישור קבלת הפרס והודאת סילוק

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת, כי במסגרת המבצע של “מילגה” זכיתי ביוגיפוף בשווי כפי מחיר המכירה במחירון עורכת המבצע, וכי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

הנני פוטר/ת את עורכת המבצע ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

הנני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת או בן משפחה של עובד/ת עורכת המבצע:

תאריך:_____________________

שם הזוכה (פרטי + משפחה):_________________________ מספר ת.ז.:______________

תאריך לידה: _______________

כתובת:_____________________________ מיקוד:____________

טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

חתימת הזוכה:__________________________

_____________________________________________________________________

הריני לאשר כי מר/גב _________________________, חתם/מה בפני על כתב זה מרצונו/ה החופשי ולאחר שנתן/ה את הסכמתו/ה לאמור לעיל.

שם: __________ + חתימה:  __________ + ת.ז.__________.